งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ”

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

ครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน “13 ปี RMUTP GOES DIGITAL: Good Kids for Good Society” ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร

งานแถลงข่าวโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

งานแถลงข่าวโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2561” เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมด้านสิ่งทอสู่ผู้ประกอบการชุมชน OTOP และ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานสู่สากลแบบครบวงจร

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ราชมงคลพระนคร หารือความร่วมมือกับสถานศึกษาและบริษัทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร หารือความร่วมมือการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ด้านการศึกษา หลักสูตรนานาชาติเพื่อรองรับนักศึกษาจีนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2562

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560)

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านการเงินของคณะบริหารธุรกิจ และเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาอาชีพของนักศึกษา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17898
Pageviews by IP this month: 266
Unique Human Visitors this month: 266