ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

ชาวราชมงคลพระนคร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) จัดโดยชมรมคนรัก มทร.พระนคร เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังพฤติกรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรมต่อไป

กฟผ. หนุนนักวิจัยมทร.พระนคร

กฟผ. หนุนนักวิจัยมทร.พระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและนักวิจัย ได้ร่วมประชุมกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานใหม่( อวม.)การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินโครงการวิจัยที่ฝ่าย อวม. กฟผ.ได้อนุมัติทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project

หารือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

หารือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms.Lui Jihong และ Ms.Luo Lijuan ผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ทุน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275