การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

การประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กานดา ชัยภิญโญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิยาลัยสวนดุสิต วิทยากรในการบรรยาย

ราชมงคลพระนคร ติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและติดตามการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนรัฐบาล กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและปฏิบัติหน้างาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมบัวม่วง1 สำนักงานอธิการบดี  

ราชมงคลพระนคร มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมคณะผู้บริหาร รวบรวมเงินบริจาคจำนวน 145,000 บาท ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเร็วๆ นี้

ราชมงคลพระนคร ขับเคลื่อนการศึกษาลงนาม 5 สถาบัน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย และโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาผลงานทางวิชาการร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)  

ราชมงคลพระนคร ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จาก Bali State Polytechnic ประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมคณะบริหารธุรกิจ พร้อมหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนางานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา นอกจากนี้ยังมีการสอนรำไทยแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม ณ ห้องประชุมสัญจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร)

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 2” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ที่ปรึกษาด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดร.อลิสรา สุริยสมบูรณ์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560  

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15264
Pageviews by IP this month: 274
Unique Human Visitors this month: 274