จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

จับมือสมาคมวิชาชีพแห่งกัมพูชา พัฒนาวิชาการ

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนาม บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ Cambodia Professional Organization (CPO) Kingdom of Cambodia ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องการศึกษาในราชอาณาจักรกัมพูชา

งานคืนสู่เหย้า “ คิดถึง โฆษ โคตร” และ “งานคืนสู่เหย้า ชาวชุมพรเขตรฯ”

งานคืนสู่เหย้า “ คิดถึง โฆษ โคตร” และ “งานคืนสู่เหย้า ชาวชุมพรเขตรฯ”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดงานคืนสู่เหย้า “ คิดถึง โฆษ โคตร” และ “งานคืนสู่เหย้า ชาวชุมพรเขตรฯ” ในโอกาสครบรอบ 84 ปีของวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นการจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

ร่วมชมงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย เป็นผู้แทนพระองค์ ในการเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา-พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับจังหวัดราชบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการ กับ จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะทำให้เห็นภาพการบูรณาการระหว่างคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจนมากขึ้น ภายใต้การทำงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561” โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกปฏิบัติการดับเพลิง และการฝึกอพยพหนีไฟ จากทีมวิทยากรของสถานีดับเพลิงสามเสน

อบรม“แผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media สำหรับผู้ประกอบการใหม่”

อบรม“แผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media สำหรับผู้ประกอบการใหม่”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม“แผนธุรกิจและปฏิบัติการดำเนินธุรกิจผ่าน Social Media สำหรับผู้ประกอบการใหม่” เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและ เพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจทาง Social Media

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 18432
Pageviews by IP this month: 243
Unique Human Visitors this month: 243