งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” โดยช่วงเช้าเป็นการถวายภัตตาหารพระสงฆ์ จากนั้นเป็นการบรรยายหัวข้อ “คนยุคใหม่ใส่ใจการบริหารเงิน” โดย คุณกริช เศรษฐนันท์ นักวางแผนการเงินอิสระ เป็นวิทยากรในการบรรยาย และต่อด้วยพิธีมอบโล่ให้ผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 25 คน ซึ่งเป็นข้าราชการ 24 คน และลูกจ้างประจำ 1 คนประเภทข้าราชการ

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ 7 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดสังเวช โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ ซึ่งจัดโดยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาบุคลากร สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรร่วมกัน ณ ห้องประชุม AD&PR Presentation Room คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0

การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดการธุรกิจและการตลาดดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการและชุมชนในยุค 4.0” เพื่อสร้างความตระหนักในการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งช่วยสนับสนุน เสริมสร้างแนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพในการสร้างผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ได้ ทั้งนี้

ราชมงคลพระนคร ยกระดับผ้าทออีสาน ร่วมโชว์ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

ราชมงคลพระนคร ยกระดับผ้าทออีสาน ร่วมโชว์ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เข้าร่วมการเสวนาและการนำเสนอผลสำเร็จของการจัดแสดงผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย” ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2561 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งจะยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นมาตรฐานสากลและเป็นที่ต้องการของตลาดในวงกว้างมากขึ้น

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องไขมันทรานส์ภายใต้หัวข้อ “ทานไม่กลัว Trans Fat”

ราชมงคลพระนคร เปิดเวทีเสวนาวิชาการเรื่องไขมันทรานส์ภายใต้หัวข้อ “ทานไม่กลัว Trans Fat”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์ภายใต้หัวข้อ “ทานไม่กลัว Trans Fat” เพื่อให้ผู้บริโภค ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ที่สนใจสถานการณ์ด้านสภาวะอาหาร และนักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันทรานส์ โดยวิทยากรด้านเคมีอาหารโภชนาการและการประกอบอาหาร

ราชมงคลพระนคร ลงนาม Lincoln University ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

ราชมงคลพระนคร ลงนาม Lincoln University ร่วมมือทางวิชาการและวิจัย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms. Annie Goh, International Manager, Lincoln University ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อร่วมมือกันจัดการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของราชมงคลพระนครในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22024
Pageviews by IP this month: 223
Unique Human Visitors this month: 223