ราชมงคลพระนคร ต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 -9 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญยิ่งต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ทุกคน

เปิดหลักสูตรวิทันตสาสมาธิรุ่น 2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 2 ภาคที่ 1” ของสถาบันจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จในหลักสูตรส่งเสริมวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆนี้

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงบูดาเปสต์ เยี่ยมชมราชมงคลพระนคร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ Ms.Prapa Vijaykadga ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบูดาเปสต์ Mr.Mate Kanoczky และ Mrs.Agnes Katailin Horvath ,Managing Director บริษัท Street Kitchen ประเทศฮังการี ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมทักษะเพื่อเสริมความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตร “การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิคด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CC” มีศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้อง Learning Space 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ณ ห้องปฏิบัติการทางโทรทัศน์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็วๆ นี้  

มทร.พระนครอาวุโส ทัวร์สุขภาพแผนไทย บุกไกลถึงปราจีนบุรี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในฐานะประธานคณะกรรมการชมรม จัดโครงการ มทร.พระนคร อาวุโส รักษ์ธรรม รักษ์ไทย กิจกรรมที่ 3 “ทัวร์สุขภาพแผนไทย” โดยนำสมาชิกชมรม มทร.พระนคร อาวุโส ดูแลสุขภาพกายใจ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดำเนินโครงการโดย กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 13819
Pageviews by IP this month: 217
Unique Human Visitors this month: 217