ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

ราชมงคลพระนคร ลงนามความร่วมมือกับ บ.ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจด้านธุรกิจค้าปลีก

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับนายภูริปรัชญ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา และโครงการ IT CJ Academy Project

หารือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

หารือการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ และนายวิศิษฎ์ ไหมเพ็ชร หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อหารือการดำเนินการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลรายใหม่ด้านการเกษตร

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Ms.Lui Jihong และ Ms.Luo Lijuan ผู้บริหารจาก International College of Dongguan University of Technology ประเทศจีน เพื่อเจรจาหารือความร่วมมือทางวิชาการโดยการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จำนวน 5 ทุน ซึ่งในอนาคตจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาองค์กรคุณธรรม โครงการมหาวิทยาลัยคุณธรรม โดยศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาองค์กรคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

เจรจาหารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

เจรจาหารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีและผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.Andris Stelbovics, Pro-Vice Chancellor และ Prof. Kevin Fynn, Head of School of Electrical Engineering and Computing, Faculty of Science and Engineering จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรมด้านวิชาชีพร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมอาคารเอนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติด้วย

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประเด็นหลักสูตรครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประเด็นหลักสูตรครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และ อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด ประเด็นหลักสูตรครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลยี มุ่งผลิตบัณฑิตนักสื่อสารมวลชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมยุคดิจทัล และตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานในปัจจุบัน สามารถติดตามอ่านได้ที่หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 เมษายน 2561

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19356
Pageviews by IP this month: 249
Unique Human Visitors this month: 249