ราชมงคลพระนคร ร่วมกับเทศบาลเกาะสีชัง วิจัยจัดการพลังงานไฟฟ้า

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า กับนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ณ ราชมงคลพระนคร เมื่อเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยได้ตั้งกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อวิจัยสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจน และกระบวนการการแยกไฮโดรเจน และการตั้งศูนย์รับรอง Certify ไฮโดรเจน, center lab, หลักสูตร เป็นต้น

อบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560

กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณศิริกัญญา รุนประโคน จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปดำเนินงานด้วยความถูกต้อง ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ราชมงคลเจ้าภาพประชุม ทปอ. มทร.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัญจรคณะกรรมการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดี มทร.กรุงเทพ เป็นประธาน และในวันเดียวกันได้จัดการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.)

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมงานอบรมสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดตัว www.scurvehub.com แหล่งรวบรวมข้อมูลและเครือข่ายเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม S-CURVE

เอกชนหนุนราชมงคลพระนคร มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหาร รับมอบหลอดไฟ LED จำนวน 4,661 หลอด มูลค่ารวม 1,053,830 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปติดตั้ง ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โดยนายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ และนางสาวโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ราชมงคลพระนคร

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ภายในงานมีการบรรยายเรื่องแนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ซึ่งผศ.สุใจ พระเจิมกุล ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์  

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 13212
Pageviews by IP this month: 228
Unique Human Visitors this month: 228