การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา ชมงคลพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ พล.อ.อ.ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อหารายได้สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นทุนนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ

การบรรยายหัวข้อ Global Inclusive Leadership โดยผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

การบรรยายหัวข้อ Global Inclusive Leadership โดยผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Violet Lo ผู้อำนวยการมูลนิธิ Global Inclusive Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาบรรยายหัวข้อ Global Inclusive Leadership (การสร้างภาวะผู้นำระดับโลก) แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้จักการทำงานเป็นทีม

ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มอบหมายให้ราชมงคลพระนคร เป็นเจ้าภาพคัดเลือกนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความประพฤติดี มีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรมสมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติ

สัมมนาเชิงวิชาการ “นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์”

สัมมนาเชิงวิชาการ “นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง นวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ จัดโดยนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 12 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เพื่อจัดแสดงและเผยแพร่ความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์ รวมถึงแสดงผลงานที่โดดเด่นด้านนวัตกรรมจากวัฒนธรรมไทยที่ประยุกต์เป็นธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการนวัตวิถีไทยสู่ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รุ่น 12

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมในหัวข้อ “Creative and Critical Thinking, Using Digital Technology

ราชมงคลพระนคร จัดอบรมในหัวข้อ “Creative and Critical Thinking, Using Digital Technology

กองวิเทศสัมพันธ์ ราชมงคลพระนคร จัดอบรมในหัวข้อ “Creative and Critical Thinking, Using Digital Technology (สอนนักศึกษาอย่างไรให้คิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล) โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวต้อนรับ Dr. Howard Youngs, School of Education, Director of International Relations and Development จาก Auckland University of Technology (AUT) ประเทศนิวซีแลนด์

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย”

โครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วาเลนไทน์หัวใจไทย” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอน 6 วิชา (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ได้แก่ วุ้นแห่งความรัก, กล่องดอกไม้สื่อความรัก, น้ำพันซ์สมุนไพรสื่อรัก, เสื้อสื่อรัก, ถุงผ้าสื่อรัก และเทคนิคการห่อของขวัญสื่อรัก

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22780
Pageviews by IP this month: 203
Unique Human Visitors this month: 203