ราชมงคลพระนครนำนวัตกรรม ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บจก. สถาพร เอสเตท

ราชมงคลพระนครนำนวัตกรรม ร่วมเป็นพันธมิตรกับ บจก. สถาพร เอสเตท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมเป็น 1 ใน 4 พันธมิตรกับ บริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด โดยบริษัทได้นำนวัตกรรม “เครื่องรับซื้อบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือ เครื่อง RVM (Reverse Vending Machines)” ไปใช้บริหารจัดการขยะบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลในโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม การนำนวัตกรรมไปใช้ในครั้งนี้จะเป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว สอดคล้องตรงกับโครงการเลิกเพื่อรักษ์ ของราชมงคลพระนคร

ราชมงคลพระนคร จับมือ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม

ราชมงคลพระนคร จับมือ โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาด้านโรงแรม

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับคุณพิทยาคม ยังสุขสถาพร ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมวินซ์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (Vince Hotel Bangkok Pratunam) เพื่อร่วมมือกับสาขาวิชาการโรงแรม คณะศิลปศาสตร์ ในการรับนักศึกษาฝึกงานและสหกิจศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมในลักษณะบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

ราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ความท้าทายด้านสังคมดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

“ความประทับใจแรกพบ” เป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงใส่ใจในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้เป็นกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์อย่างแท้จริง กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 วัน

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

ราชมงคลพระนคร ผนึกกำลังตั้งศูนย์สอบสมรรถนะวิชาชีพด้านบัญชี

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) “การพัฒนาศักยภาพบุคคลและสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี”กับ 2 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย นายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

กิจกรรมการจัดการความรู้ “การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย”

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในโครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของศูนย์การจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี ดร.ประกอบ ชาติภุกต์ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.รัตนพล มงคลรัตนาสิทธิ์ อาจารย์คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 20342
Pageviews by IP this month: 305
Unique Human Visitors this month: 305