ในประเทศ

ราชมงคลพระนคร จับมือเอกชน พัฒนาการศึกษาไทย
ประสานมือ 4 บริษัทเอกชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ว่าหนองคาย – รร.พระธาตุบังพวนวิทยา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท โฮมโปรดักส์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้บริหารจาก 4 สถาบัน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสโมสรโรตารีกรุงเทพไชน่าทาวน์
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับกองทัพบก

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51