ผลงานทางวิชาการ

ประเภทตำราหนังสือ

ประเภทตำราหนังสือ
มนุษย์สัมพันธ์ในยุคโลกาภิวัตน์
ผู้นำในยุคโลกาาภิวัตน์
ภาษาไทยธุรกิจ ๑ - ๒

 

 

ประเภทงานวิจัย

ประเภทงานวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมในบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก
การสื่อสารเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รูปแบบการดำรงค์ความสัมพันธ์และการจัดการชีวิตคู่ กรณีศึกษาผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตคู่ ๓o ปีขึ้นไป
การสร้างตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.การออกแบบและการสื่อสารตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.การรับรู้และความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และตราสินค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17