ประสบการณ์ด้านคุณภาพการศึกษา

ปี พ.ศ.ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
๒๕๕๕กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ (Reader)
๒๕๕๓ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
๒๕๔๘ - ปัจจุบันผู้ประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอาชีวศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)(สมศ.)
๒๕๕๓ - ปัจจุบันประธานเครือข่ายการจัดการความรู้ ๙ มทร. + ๒ และเป็นวิทยากรด้านการจัดการความรู้
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17