ประสบการณ์ด้านการสอน

รวม ๓๗ ปี ๖ รายวิชา

ปี พ.ศ.วิชาหลักสูตร/สถาบัน
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖เศรษฐกิจพอเพียงปริญญาโท / มทร.พระนคร
๒๕๕๒ - ๒๕๕๖เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพปริญญาตรี / มทร.พระนคร
๒๕๕๒ - ๒๕๕๖มนุษย์สัมพันธ์ปริญญาตรี / มทร.พระนคร
๒๕๔๘ - ๒๕๕๒มนุษย์สัมพันะ์ทางธุรกิจปริญญาตรี / มทร.พระนคร
๒๕๑๙ - ๒๕๔๗ภาษาไทย / ภาษาไทยธุรกิจปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี วิทยาเขตพาณิชยการพระนคร
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17