ประวัติการทำงาน

ประวัติการบริหารในมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.ตำแหน่ง
๒๕๕๗ - ปัจจุบันอธิการบดี
๒๕๕๒ - ๒๕๕๗รองอธิการบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
๒๕๔๙ - ๒๕๕๒รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
๒๕๔๙ - ๒๕๕oผู้ช่วยอธิการบดี
ตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่ ๒๕๔๙ – ๒๕๕๖ รวม 8 ปี

 

ประวัติการบริหารในวิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ปี พ.ศ.ตำแหน่ง
๒๕๔๒ - ๒๕๔๙ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๒๕๔๒ - ๒๕๔๒ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
๒๕๓๙ - ๒๕๔oผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและอบรม
๒๕๓๔ - ๒๕๓๙หัวหน้าคณะวิชาสามัญ
๒๕๓๑ - ๒๕๓๓หัวหน้าแผนกวิชาภาษาไทย
ตำแหน่งบริหารในวิทยาเขตพาณิชยการพระนคร ตั้งแต่ ๒๕๓๑ – ๒๕๔๙ รวม ๒๑ ปี

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17