ประวัติการศึกษา

ปี พ.ศ.คุณวุฒิ/สถาบัน
๒๕๑๘อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๒๕สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๕oพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบม.)รุ่นที่ ๑๗
๒๕๕๓การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ ๒๑ University of Cambridge ประเทศอังกฤษ
๒๕๕๕Executive Management : Senlor Officials Nanyang Polytechnic International (NYP) ประเทศสิงคโปร์
๒๕๕๖ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่นที่ ๑๔ สถาบันคลังสมองแห่งชาติ
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17