เป้าหมายปีที่ 4 “พัฒนา” (ปี 2560)

  • หลักสูตรระดับ ป. โท/ป.เอก เพิ่มขึ้น
  • ร้อยละ 70 ของนักศึกษา สอบผ่านเกณฑ์และได้รับใบประกอบวิชาชีพ
  • ร้อยละ 85 ของบัณฑิตระดับปริญญาตรีมีทำงานภายใน 1 ปี
  • ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/สร้างสรรค์  ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชน ภาคอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการเพิ่มขึ้น
  • หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น
  • มีเครือข่ายการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น
  • ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51