เป้าหมายปีที่ 3 “เร่งรัด” (ปี 2559)

  • เปิดหลักสูตรระดับ ป.โท/ป.เอก 1 หลักสูตร
  • ร้อยละ 90 ของนักศึกษาผ่านการปฏิบัติงานในทักษะวิชาชีพเทียบกับสมรรถนะวิชาชีพ
  • ร้อยละ 60 ของนักศึกษา สอบผ่าน การทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ
  • ผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ สร้างสรรค์ ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ หรือจดทะเบียนทรัพย์
    สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
  • มีการรับอาจารย์ใหม่ที่มาจากผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ/ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ
  • อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิ ป.เอก เพิ่มขึ้น
  • สัดส่วนเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นต่องบประมาณที่ได้จากรัฐบาล
  • ผลงานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติเพิ่มขึ้น
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51