เป้าหมายปีที่ 1-2 “ริเริ่ม” (ปี 2557-2558)

2557

 

2558

  • ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร WIL
  • เตรียมความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับ ป.โท/เอก
  • เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งวิทยาลัย/ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัย
  • จัดทำมาตรฐานสมรรถนะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
  • ทุกคณะมีผลงานวิจัยแบบมุ่งเป้า
  • เริ่มเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
  • แลกเปลี่ยนอาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา ครบทุกคณะ
  • มีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT ที่มีประสิทธิภาพ

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51