ด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

กลยุทธ์ที่  6 การเตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เป้าหมายการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในการออกนอกระบบได้อย่างชัดเจน  มีการเตรียมระบบบริหารงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน มีขอบเขตรายละเอียดสำหรับการปรับปรุง/ยกร่าง  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีแผนการจัดหารายได้ให้เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง   และเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

มาตรการ

1) พัฒนารูปแบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเมื่อเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

2) สร้างความพร้อมของบุคลากร

3) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเมื่อเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ

4) เตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย/ระเบียบ

5) เพิ่มรายได้ของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการพึ่งพาตนเอง

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17