การนำมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์ที่ 2 การนำมหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เป้าหมายการพัฒนา

สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ    พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการทำงานในระดับนานาชาติให้มีมาตรฐานฝีมือเป็นที่ยอมรับ  พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมต่อการทำงานในองค์กรต่างชาติ  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานตามวิชาชีพและการใช้ชีวิตประจำวัน   และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้   และเกิดเครือข่ายทางวิชาการ/การวิจัยกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

มาตรการ

1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติ

2) เตรียมความพร้อมเพื่อการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาระดับนานาชาติ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17