การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการพัฒนา

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงาน  มีความก้าวหน้า มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี มีความสุขและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

มาตรการ

1) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล

2) พัฒนาอาจารย์ทางด้านวิชาการ/วิชาชีพ

3) พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

4) นำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร

5) พัฒนารูปแบบการทำงานที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

6) สร้างหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน

7) พัฒนาระบบสวัสดิการ และสร้างความสุขในการทำงาน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17