การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ที่ 7  การบริหารจัดการสู่องค์กรคุณภาพและมีธรรมาภิบาล

เป้าหมายการพัฒนา

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มีคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน

มาตรการ

1) บริหารจัดการ มทร.พระนคร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

2) ยกระดับชื่อเสียงของ มทร.พระนคร

3) สร้างรายได้ด้วยการบริหารทรัพย์สินทางกายภาพและทรัพย์สินทางปัญญา

4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งทางกายภาพและทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนภารกิจทุกด้านของ มทร.พระนคร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5) การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

6) สร้างความเป็นสากลทางด้านกายภาพที่มีความเหมาะสมทางด้านภาพลักษณ์และความงาม

7) ประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้เกณฑ์การประเมินพื้นฐานของ สกอ. สมศ และ กพร.

8) บริหารการเงินของ มทร.พระนคร ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17