การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก

กลยุทธ์ที่ 9 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นภูมิปัญญาของโลก

เป้าหมายการพัฒนา

อนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อมให้อยู่อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อสร้างให้เป็นคลังความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

มาตรการ

1) อนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทย

2) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

3) พัฒนาระบบบริหารงานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17