การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 8 การบริการวิชาการที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนา

เป็นที่พึ่งหลักของชุมชนและสังคมระดับประเทศและระดับโลกด้านการบริการวิชาการที่มีศักยภาพจากภูมิปัญญาไทยผสมผสานการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพิ่มของประเทศและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

มาตรการ

1) พัฒนางานบริการวิชาการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2) สร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ มทร.พระนคร

3) พัฒนาระบบบริหารงานบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ

4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17