การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยเชิงสร้างสรรค์

เป้าหมายการพัฒนา

เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเพื่อการสร้างอาชีพตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ อาเซียน และระดับนานาชาติ

มาตรการ

1) พัฒนานักวิจัย/บุคลากรวิจัยที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันในเวทีโลก

2) พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของสังคม

3) พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

4) พัฒนาเครือข่ายวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17