การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่สะท้อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

เป้าหมายการพัฒนา

บัณฑิตมืออาชีพที่มีคุณธรรมและความเชี่ยวชาญ  มีทักษะด้านความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อสังคม   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การทำงาน  และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้  มีความก้าวหน้าในการทำงานตามสายวิชาชีพ

มาตรการ

1) พัฒนาคุณภาพพื้นฐานของผู้เรียน

2) พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ Soft Skill ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

3) พัฒนาระบบการสนับสนุนนักศึกษาเก่งพิเศษ (Premium  Students)

4) พัฒนาระบบการติดตามผลการทำงานของบัณฑิต

5) สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17