การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศในทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 1   การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศในทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

เป้าหมายการพัฒนา

ยกระดับคุณภาพบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและแนวโน้มการพัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  5 ด้าน คือ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   มีความสามารถในการบูรณาการความรู้เป็นผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  โดยมีสัดส่วนของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสายสังคมศาสตร์สอดคล้องตามนโยบายของแผนการพัฒนาอุดมศึกษาไทย

มาตรการ

1) ยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานอาเซียน/สากล

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

3) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมวิชาชีพ/สถานประกอบการ

4) จัดตั้งหน่วยงานการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาที่เสริมสร้างอัตลักษณ์ มทร.พระนคร

5) สร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตให้มีความชัดเจนและวัดสัมฤทธิผลได้

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17