คณะผู้บริหาร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Assoc. Prof. Supatra Kosaiyakanont
Acting President of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon
ผศ.ปานทิพย์ ผดุงศิลป์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
Asst. Prof. Panthip Padungsilp
Vice-President for Administrative and University Council Affairs
ผศ.เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
Asst. Prof. Fuangfah Mekkriengkrai
Vice-President for Academic Affairs and Research
ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ

Asst. Prof. Saharat Wongsisa
Vice-President for Planning and Infrastructure
ผศ.ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
Asst. Prof. Dr. Vansiri  Prasoetthap
Vice-President for Finance and Assets
ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า
Asst. Prof. Yutthapoom Suwannavej
Vice-President for Student Affairs and Alumni
ผศ.นิวัตร จารุวาระกุล
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Asst.Prof.Nivat Jaruvarakul
Vice-President for Information Technology
ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
Asst.Prof.Rumpa Suvarnabriksha
Vice-President for Academic Services
รศ.วิมลพรรณ อาภาเวท
รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

Assoc. Prof.Wimonpan Arpavate
Vice-President for Communications and Corporate Image
ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง
ผู้ช่วยอธิการบดี
Dr.Surachet Dechphung
Assistant to the President
ดร. สุวรรณา กล่อมจิตร์
ผู้ช่วยอธิการบดี

Dr. Suwanna Klomjit
Assistant to the President
ผศ.สุใจ พรเจิมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี
Asst.Prof. Sujai Pornjermkul

Assistant to the President
ผศ.สุขจิตร ตั้งเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดี

Asst.Prof.Sukjit Tangjalern
Assistant to the President
  นายวัชรพงษ์ สูงปานเขา
ผู้ช่วยอธิการบดี

Mr.Watcharaphong Soongpankhao
Assistant to the President
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17