ทำเนียบอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส รศ.ดวงสุดา  เตโชติรส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครพระนคร คนที่ 1
สมัยที่ 1 2548 – 2552
สมัยที่ 2 2552 – 2556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 1
15 ส.ค. 2556 – 10 ก.พ. 2557
รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
11 ก.พ. 2557 – 9 ส.ค. 2557
11111 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 3
10 ส.ค. 2557 – 30 พ.ย. 2557
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คนที่ 2
1 ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17