ประวัติ ราชมงคลพระนคร

rmutt_91_4

27 กุมภาพันธ์ 2518 จัดตั้ง“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี ให้การศึกษาด้านอาชีพต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิชาชีพและให้บริการวิชาการแก่สังคม

 

 

 

 

15 กันยายน 2531 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” มีภารกิจหลักคือ จัดการศึกษาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี(ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต) ทั้งนี้ ได้จัดการเรียนการสอนควบคู่กับการทำวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำนุุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

 

18 มกราคม 2548 ได้รับการสถาปนาขึ้นในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548   เกิดจากการรวมวิทยาเขตต่าง ๆ มากกว่า 35 วิทยาเขตทั่วประเทศ จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงเกิดขึ้นจากวิทยาเขตเดิม 5 แห่ง ที่มีพื้นที่ไม่ห่างไกลกัน ได้แก่ วิทยาเขตเทเวศร์  วิทยาเขตโชติเวช วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวิทยาเขตพระนครเหนือโดยจัดเป็น พื้นที่ 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์เทเวศร์ ศูนย์โชติเวช ศูนย์พณิชการพระนคร และศูนย์พระนครเหนือ จึงนับได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาเป็นเวลานาน

 

ในปีการศึกษา 2558 จัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพบัณฑิตปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพ รวม 58 หลักสูตร ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ยึดมั่นในการ สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 9 คณะ ได้แก่

  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  3. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  4. คณะบริหารธุรกิจ
  5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  7. คณะศิลปศาสตร์
  8. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
  9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

 

 

 

 

ตราประจำมหาวิทยาลัย

PRANAKORN-color-transparency

เป็นตรารูปวงกลมมีรูปดอกบัวบาน 8 กลีบล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จ มรรค 8 และความสดชื่นเบิกบานที่ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศภายใต้ดอกบัวเป็นดวงตราพระราชลัญจกร บรรจุอยู่ อันเป็นสัญลักษณ์และเครื่องหมายประจำองค์พระมหากษัตริย์ของ รัชกาลที่ 9 บทตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 บรรจุอยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตรารูปวงกลมทำเป็นกรอบโค้งรองรับมีชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้ทิพย์พิมพ์ประจำยามทั้งสองข้าง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หมายความว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมงคลแห่งพระราชา”

 

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

แนวความคิดมาจากดอกบัว ซึ่งมีห้ากลีบแทนจำนวนวิทยาเขตเดิมที่มารวมกันเพื่อความเป็นหนึ่งกลมเกลียวกัน โดยสีม่วงแสดงถึงสีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

logo

 

สีประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Pantone Color

 

ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

rmutp.flower

“บัวฉลองขวัญ” หรือ “คิง ออฟ สยาม” เป็นบัวสกุลบัวผัน ที่เกิดความงามได้เพราะความสามารถของคุณชัยพล ธรรมสุวรรณ ที่นำเกสรของไดเรกเตอร์ จี.ที.มอร์ (Director G.T.Moore) มาผสมกับทองสุก เมื่อปี พ.ศ.2542 แล้วนำไปปลูกยังดินแดนต่างประเทศจนได้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “คิง ออฟ สยาม” ฉลองขวัญ

 

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

rmutp.tree

อินทนิล
ชื่ออื่นๆ : อินทนิล, จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
ชื่อสามัญ : Queen’s flower, Queen’s crape myrtle
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia macrocarpa wall.
วงศ์ : LYTHRACEAE
ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้น ผลัดใบสูงประมาณ 5-12 เมตร เป็นไม้ทรงพุ่ม เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวเปลือกต้นแตกเป็นร่องตื้นเป็นไม้ที่ให้ร่มเงาอินทนิลเป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย มีความหมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองอายุยืนนาน

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17