ประวัติการฝึกอบรมสัมมนา

ข้อมูลการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน

ระยะเวลาโครงการ/หลักสูตร
18 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2552โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2552
27 - 30 ต.ค. 2552โครงการปฐมนิเทศอาจารย์บรรจุใหม่
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 2553สัมมนาเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน ผ่านระบบเครือข่าย
3 - 6 ส.ค. 2553โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนกลยุทธ์ กำหนดตัวชี้วัดและกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ มทร.พระนคร
09 ส.ค. 2553โครงการ อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (สำหรับอาจารย์ซึ่งทำหน้าที่บริหาร)
16 - 28 ส.ค. 2553โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2553 เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
24 - 25 ส.ค. 2553อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารงานทะเบียนแก่เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
04 ก.ย. 2553โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง พัฒนาคน พัฒนางาน บนพื้นฐาน Competency
19 - 21 ต.ค. 2553พัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ทางด้านสหกิจศึกษา
27 - 28 ต.ค. 2553การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4 - 5 พ.ย. 2553โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554)
18 - 20 พ.ย. 2553การพัฒนาการทำงานเป็นทีมและการวางแผนวิชาการและงานทะเบียน
10 - 11 ก.พ. 2554กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
22 มี.ค. 2554ถ่าย ทอดความรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ จากสำนักราชเลขาธิการ
22 - 24 มี.ค. 2554สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
28 มี.ค. 2554ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายในประจำปี 2554 เรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ มทรพ.
29 มี.ค. 2554โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
20 - 22 เม.ย. 2554การจัดทำเอกสารประกอบการสอน
26 - 29 เม.ย. 2554โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2 - 4 พ.ค. 2554การทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
19 - 20 พ.ค. 2554สัมมนาเครือข่ายความร่วมมือ 9 มทร. เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
26 - 27 พ.ค. 2554การจัดทำเอกสารคำสอน
26 - 31 พ.ค. 2554โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการประจำปี 2554
30 - 31 พ.ค. 2554การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
21 มิ.ย. - 5 ส.ค. 2554โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร
18 ส.ค. 2554โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ หลักสูตร การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหาร
30 ส.ค. - 1 ก.ย. 2554อบรมการส่งค่าระดับคะแนนผ่าน Website
31 ม.ค. 2555โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13 ก.พ. 2555โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านจริยธรรม
03 มี.ค. - 14 เม.ย. 2555โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดโลกเสรีประชาคมอาเซียน
29 มี.ค. - 25 พ.ค. 2555โครงการพัฒนาบุคลากร
2 - 5 เม.ย. 2555โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล "ราชมงคล....บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ"
22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2555โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2555
31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
7 - 9 มิ.ย. 2555โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
25 - 27 ก.ค. 2555โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
28 ส.ค. 2555โครงการ พัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2555 หัวข้อ เตรียมความพร้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)
14 ก.ย. 2555โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน
7 - 11 พ.ย. 2555โครงการสัมมนา เรื่อง หลักการบริหารงานศาสนาศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
30 ม.ค. 2556โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
7 - 8 ก.พ. 2556โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
12 มี.ค. 2556โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจริยธรรม
19 - 22 มี.ค. 2556โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
27 มี.ค. 2556โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา
27 - 29 มี.ค. 2556โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการจัดการกิจกรรมกับมหาบัณฑิตเพื่อ พัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนปี พ.ศ. 2558
28 - 29 มี.ค. 2556โครงการพัฒนาความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียน
8 - 18 เม.ย. 2556โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ณ ประเทศแคนาดา
27 - 29 พ.ค. 2556ประชุมสัมมนาเพือ่การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 9 มทร. อย่างยั่งยืน
1 - 3 ก.ค. 2556โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2556
8 ก.ค. 2556โครงการสร้างเสริมราชการใสสะอาด
31 ก.ค. 2556โครงการสัปดาห์วิชาการและวิจัย "พระนครวิชาการ"
19 - 21 ส.ค. 2556โครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2 ต.ค. 2556ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
16 - 18 พ.ย. 2556สัมมนา เรื่อง หลักการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน
22 - 23 พ.ย. 2556ทบทวนตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร :สำนักงานอธิการบดี
21/ 29 - 31 ม.ค. 2557โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านทะเบียนและประมวลผลการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
30 ม.ค. 2557จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
7 ก.พ. 2557โครงการติดตามและประเมินผลหลักสูตรระดับปริญญาตรี
12 - 13 ก.พ. 2557โครงการการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
20 ก.พ. 2557โครงการสัมมนางานสัปดาห์วิชาการ & งานวิจัยคณะบริหารธุรกิจ
24 ก.พ. 2557โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
17 - 28 มี.ค. 2557โครงการ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โครงการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารสากล กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
9 เม.ย. 2557โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการนิเทศงานสหกิจศึกษา
21 - 25 เม.ย. 2557อบรมและจัดทำคำอธิบายรายวิชา โครงการสอนแผนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
24- 25 เม.ย. 2557โครงการประกันคุณภาพและแนวทางการประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
6 - 8 พ.ค. 2557โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2 - 6 มิ.ย. 2557โครงการ พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณ คุณภาพงานสารบรรณหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
11 - 13 มิ.ย. 2557โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ RMUTP SUMMIT การทบทวนแผนยุทธศาสตร์์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3 - 5 ก.ค. 2557โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง
7 - 9 ก.ค. 2557โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2557 กิจกรรมที่ 1
15 ส.ค. 2557พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารงานได้ผลคนถูกใจ
19 ก.ย. 2557โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน
16 - 17 ต.ค. 2557โครงการพัฒนาบุคลากร (เงินจูงใจ) : การพัฒนาบุคลากรด้านหลักการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ความยั่งยืน
28 พ.ย. 2557การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 1 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนวดแผนไทยและการทำลูกประคบ
2 - 4 ธ.ค. 2557โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุและบริหารทรัพย์สิน
27 ก.พ. 2558การจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำกล่องจากผ้าไทย
19 - 20 มี.ค. 2558โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
27 เม.ย. 2558โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร
28 พ.ค. 2558โครงการการจัดการความรุู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ระยะที่ 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำยาดมส้มโอมือ
30 มิ.ย. - 11 ส.ค. 2558โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558
2 - 3 ก.ย. 2558โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์แนวใหม่ e-market และ e-biddig
18 ก.ย. 2558โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน
28 ก.ย. 2558โครงการประชุมชี้แจงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนสภานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
19 - 20 พ.ย. 2558โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

ข้อมูลการฝึกอบรมภายนอกหน่วยงาน

ระยะเวลาโครงการ/หลักสูตร
30 พ.ย. 2548สัมมนาเรื่อง "ประเมินผล FTA1 ปี ใครได้ ใครเสีย"
02 ธ.ค. 2548ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
20 ก.พ. 2549การสัมมนาทางวิชการ เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและ
แนวทางการเสนอหลักสูตรในระดับต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล"
20 ก.พ. 2549สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วม
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย
09 - 10 มี.ค. 2549สัมมนาเรื่องการสร้างเครือข่ายการพัฒนาองค์กรและวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
14 มี.ค. 2549สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะต่อการมีส่วนร่วม
ในการปกครองส่วนท้องถิ่นของสตรีในประเทศไทย
25 เม.ย. 2549ประชุมเพื่อปรึกษาหารือตามมติคณะรัฐมนตรี
22 - 24 ส.ค. 2549ประชุม1.สามัญประจำปี ครั้งที่ 26 (สมัยที่1/2549)ที่ สนง.สคบท.0702/2549
ลง 5 ก.ค. 492.สัมมนาวิชาการเรื่อง "บัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ"
15 - 16 ธ.ค. 2549ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดยุทธศาสตร์ กลไก และกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับอุดมศึกษา
19 ธ.ค. 2549ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา:
จะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนได้อย่างไร?
12 มี.ค. - 12 เม.ย. 2550หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย (นบม.) รุ่น 17
02 เม.ย. - 01 พ.ค. 2550ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลหน่วย
UBI ใหม่ของระบบพี่เลี้ยง UBI ครั้งที่ 2
28 พ.ค. 2550สัมมนาเรื่อง "เสริมสร้างทุนทางปัญญาเพื่อพัฒนาการศึกษา"
11 - 12 มิ.ย. 2550ประชุมสัมมนาเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา
สำหรับการจัดทำกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2(พ.ศ.2550 - 2564)
22 มิ.ย. 2550สัมมนาโครงการ "Strengthening the business incubation system in
Thailland andits anchor function in the Mekong Region"
11 ก.ค. 2550สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์กับระบบงบประมาณใหม่ของภาครัฐ"
12 ก.ค. 2550ประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกับการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานอุดมศึกษา
24 - 26 ส.ค. 2550สัมมนาทางวิชการเรื่อง "อุดมศึกษาไทยในทศวรรษหน้า"
30 ส.ค. 2550สัมมนา เรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน:
สถานภาพปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต
06 ก.ย. 2550ประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม(Focus Group) ครั้งที่ 3
โครงการศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการ
14 ก.ย. 2550ประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 19 (The 19 th Inter-University Conference)
เรื่อง" Leadership for Globalisationin Higher Education: Lessons and Opportunities
04 - 06 ต.ค. 2550ประชุมสัมมนานานาชาติ "University Mobility: Trends for Coordination"
13 พ.ย. 2550สัมมนาโครงการมิติใหม่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามแนวทางของ สกอ.
โดยใช้ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้(Knowledge Management)
30 พ.ย. 2550การประชุมทางวิชาการเรื่อง "แนวทางไปสู่การวางแผนและนโยบายภาษาแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับภาษาเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ"
20 - 22 ธ.ค. 2550ประชุมสามัญประจำปีและสัมมนาวิชาการครั้งที่ 27 (สมัยที่ 2/2549)
1. การประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 27 (สมัยที่2/2549)
2. การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "บัณฑิตศึกษา ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
03 ม.ค. 2551รับฟังการบรรยายพิเศษ
14 ม.ค. 2551เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เรื่อง"ความสำเร็จของการจัดทำผลงานทางวิชาการ"
08 ก.พ. 2551โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง"การบริหารจัดการงบประมาณและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย"
25 เม.ย. 2551สัมมนาหัวข้อ "การสรรหาบุคลากรคุณภาพ จากสุดยอดองค์กรชั้นนำ
สู่การเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551"
01 พ.ค. 2551ประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชากา
รร่วมกับนักวิชาชีพไทยในต่างประเทศ
02 พ.ค. 2551ประชุม เรื่อง การจัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทย
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
23 พ.ค. 2551ประชุมเวทีปัญญา สัมมนาเวที ครั้งที่ 5 (จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.)
15 ก.ค. 2551ประชุมเวทีปัญญา สัมมนาเวที ครั้งที่ 5 (จัดโดย คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
17 ต.ค. 2551การประชุมทางวิชาการ สออ.ประเทศไทยครั้งที่ 21
08 - 09 พ.ย. 2551ประชุมสัมมนาแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบของสมศ.กับ
โครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
08 - 09 พ.ย. 2550ประชุมวิชาการ ประจำปี 2551เรื่อง"มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ:
การบริหารจัดการ"
18 ก.พ. 2552ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อแผน ยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552-2554
09 ก.ค. 2552ร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยายพิเศษของนายกรัฐมนตรี
10 ก.ค. 2552ขอเชิญประชุมประจำปี 2552 ของสศช. เรื่อง"จากวิสัยทัศน์ 2570 สู่แผนฯ 11 "
28 ก.ย. 2552โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนา
บัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "อัตลักษณ์ของบัณฑิตอุดมคติไทยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม"
16 ต.ค. 2552การลดมาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สาขาอุดมศึกษา
11 พ.ย. 2552ขอเรียนเชิญฟังบรรยายเรื่อง "รู้เท่าทันการจัดอันดับมหาวิทยาลัย"
20 พ.ย. 2552ฟังการนำเสนอและร่วมสัมมนาเรื่อง"บทบาทของสภามหาวิทยาลัยกับการกำกับ
นโยบาย ในสหรัฐอเมริกา: ประสบการณ์จากการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาสภามหาวิทยาลัยของไทย"
25 - 26 พ.ย. 2552การประชุมวิชาการ 5th APEC Future Education Forum and 7th
International ALCoB Conference 2009
29 - 30 ม.ค. 2553ขอเชิญร่วมงาน"ศรีนครินทรวิโรฒวิชการ"ครั้งที่ 4และฟังบรรยายพิเศษเรื่อง
"การปรับตัวด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552"
02 ก.พ. 2553เสวนา เรื่อง โครงการนำร่องกาพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
19 ก.พ. - 19 มี.ค. 2553เทคนิคการเขียนตำราและบทความทางวิชาการ
04 ส.ค. 2553เสวนาวิชาการ เรื่อง "ปฏิรูปประเทศไทยสู่ความสมดุล มั่นคงและยั่งยืน"
11 พ.ย. 2553การเสวนา เรื่อง "ทิศทางการศึกษาไทย : เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ปี พ.ศ. 2558"
21 ธ.ค. - 22 ธ.ค. 2554การอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555
28 ก.พ. 2555โครงการสัมมนาสาธารณะ (Publoc Seminar ) และเปิดตัวหนังสือฯ
22 พ.ค. 2555โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอน
01 มิ.ย. 2555โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิเทศสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยไทยในประชาคมอาเชียน : บทบาทความพร้อม แนวปฏิบัติ
24 ต.ค. 2555การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
24 ธ.ค. 2555แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)
22 ก.ย. 2556รวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา
31 ส.ค. 2558ประชุม-เสวนา-รับฟังความเห็นและแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ
"คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานรายงานประชาชน"
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17