ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมในเกิดความรักศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อมคงอยู่แบบยั่งยืน โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  • อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมต่างๆ เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษาสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น โครงการที่บูรณาการ กับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จำนวน
20 โครงการ และโครงการสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จำนวน 24 โครงการ อาทิ

– โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน อุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือป้อมจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

– โครงการ มทร.พระนคร สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวิถีเศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพร ขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

– โครงการ “เจ้าฟ้านักภาษา สืบสานภูมิปัญญาไทย”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญ
พระชนมพรรษา 5 รอบ มีกิจกรรมการประกวดผลงานทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชาชนทั่วไปร่วมประกวดด้วย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการ มทร.พระนคร สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558 โดย
มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่
21 กรกฎาคม 2558 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม
– โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้โครงการปลูกจิตสำนึกเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกองศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รอบที่ 1 ร่วมกิจกรรมบวชป่าเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า เรียนรู้ระบบนิเวศเขาหินปูนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติพุหางนาค และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้ผืนป่า ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 คน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ณ พื้นที่อุทยานสวนหินพุหางนาค จ.สุพรรณบุรี

– การทำบุญทอดกฐินสามัคคี โดยมีศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ราชบัณฑิตและนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนสาธุชนผู้ใจบุญจำนวนมากร่วมพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ และอัญเชิญฉัตรเครื่องยอดหอระฆัง ซึ่งมีผู้ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,367,237 บาท จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ณ วัดป่าเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

– กิจกรรมการเทศนาธรรมในสมดุลแห่งการพัฒนาคนพัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก พระครู ภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน จ.หนองคาย เป็นผู้เทศนาธรรม จัดขึ้นวันที่ 11 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ

มหาวิทยาลัยฯ มีการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

– ทีมนักศึกษา “โครงการเพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11” จำนวน 13 คน เดินทางไปศึกษาการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพหนานหนิง เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2558 โดยได้นำวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาจีนได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย การไหว้แบบวัฒนธรรมไทย การเรียนนาฏศิลป์ไทย

– อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงดาการ์ เข้าร่วมการสาธิตอาหารไทยและแกะสลักผักผลไม้ไทยในโครงการสัปดาห์อาหารและวัฒนธรรมไทย ณ นครอาบิดจอง สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคาร Siam Thai Abidjan กรุงดาการ์

– รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาได้รับเชิญจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงไคโร ให้ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานเทศกาลไทย ณ กรุงไคโร ประเทศอียิปต์ เมื่อวันที่ 10-15 กันยายน 2558
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้นำเสนอการแสดงนาฏศิลป์ไทยสี่ภาค การแสดงศิลปะการป้องกันตัว มวยโบราณ การแกะสลักผักผลไม้ และการร้อยมาลัย

     – รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ นำผลงานนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ ในการจัดแสดงและสาธิตงานฝีมือไทยการแกะสลักผักผลไม้ งานมาลัยดอกไม้สดและขนมไทยมงคลเพื่อต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เผยแพร่สาธิตการทำขนมไทยตามที่ปรากฏในบทเพลงพระราชนิพนธ์พระอาทิตย์ชิงดวง ภายในงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี : 700 ปี สังคีต-ศิลป์แห่งสยามประเทศ”
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย และนิทรรศการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไว้ให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน สามารถเข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ได้ที่ http://cul.offpre.rmutp.ac.th/

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275