ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่สำคัญ
จึงดำเนินการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่มีความเชี่ยวชาญ มีทั้งให้เปล่าแบบไม่คิดค่าใช้จ่าย หรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดยดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  • สร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย และก่อเกิดความร่วมมือในการทำวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ชุมชน ภาคอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ จำนวน 20 แห่ง ดังนี้

 

นอกจากนี้มีการสร้างชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต จำนวน 36 หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโนนนคร จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติบ้านพันนา จังหวัดสกลนคร กลุ่มแปรรูปมัดย้อมบ้านสงเปลือย จังหวัดสกลนคร กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านทุ่งนาเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสตรีทอผ้าไหมลายยกดอก จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มน้ำพริกผู้สูงอายุบ้านห้วยทรายเหนือ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มแม่บ้านเยาวชนบ้านห้วยสาลิกา ตำบลหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

– วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
– วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
– วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
– วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
– สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
– จังหวัดสระบุรี
– ชุมชนเครือข่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
– ชุมชนตำบลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
– โรงเรียนวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
– ชุมชนนาก่วมใต้ จังหวัดลำปาง
– เทศบาลเมืองชะอำ
– เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– จังหวัดสิงห์บุรี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
– กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
– คลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น
– คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร
– คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กาฬสินธุ์

  • การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม

มหาวิทยาลัยฯ มีรูปแบบการให้บริการทางวิชาการที่มีความหลากหลาย โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชนและสังคม เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการแบบบูรณาการ โดยในปีนี้มีการจัดโครงการให้บริการวิชาการ จำนวน 37 โครงการ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 7 แห่ง และมีการให้บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวน 16.39 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำนวน 10.968 ล้านบาท ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินโครงการให้บริการวิชาการแก่สังคม เช่น

– โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งได้รับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2,095,000 บาท จัดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม- ธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำภูมิปัญญาเชิงวัฒนธรมผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่มีคุณภาพ มูลค่าเพิ่ม และสร้างสรรค์คุณค่าที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่สามารถใช้ได้จริงเหมาะกับวิถีชีวิตคนเมือง และผู้ประกอบการสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้เอง

 

– โครงการการบริการวิชาการสัญจรสู่ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก และสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชน/สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมที่ 1 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 มกราคม 2558 ณ ชุมชนบ้านห้วยสาลิกาชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ และชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมที่ 2 สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเมื่อวันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรีและชุมชนบ้านห้วยสาลิกา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

– โครงการการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ เป็นการจัดโครงการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ และเป็นการสำรวจความต้องการของบุคคลทั่วไปที่สนใจอบรมความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้นที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ต่อการผลักดันให้เกิดเป็นโครงการบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ต่อไป พร้อมทั้งให้การบริการวิชาการเชิงพาณิชย์อบรมหลักสูตรความรู้ด้านวิชาชีพระยะสั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 และ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์

 

 

– โครงการ ประยุกต์ใช้ผลผลิตทางการเกษตรในการผลิตถุงเพาะชำย่อยสลายได้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการผลิตถุง/กระถางเพาะชำย่อยสลายได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 ณ ชุมชนบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอาชีพด้วยวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” เพื่อเป็นการนำความรู้ทางวิชาการในเรื่องของการนำสารเคมีบางชนิด และสมุนไพรธรรมชาติผสมกับสารทำความสะอาดเพื่อสร้างความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์นั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน

– โครงการบูรณาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพในหลักสูตรการทำเยลลี่เปลือกแตงโม ไอศกรีมโยเกิร์ตเสริมว่านหางจระเข้ ดอกไม้จากเส้นใยธรรมชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

–  งานคลินิกเทคโนโลยี ศูนย์โชติเวช ได้รับเชิญจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและต่อยอดการสร้างอาชีพ ในงาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs” จัดขึ้นวันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ดังนี้

1) การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน และ อาจารย์สุดจิตร วรรณโชติ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558

2) การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตโดนัทผักสุขภาพ” โดยมี อาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม และ อาจารย์นันทวัน ชมโฉม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558

3) การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การผลิตเต้าฮวยนมสด/เต้าฮวยผลไม้” โดยมี อาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558

4) การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยกระดาษเดคูพาจเพื่อมูลค่” โดยมี อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558

– คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) บริษัทอินเทลไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) และศูนย์วิจัยการจัดการความรู้
การสื่อสารและการพัฒนา (CCDKM) จัดโครงการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการไทยพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตพร้อมเข้าสู่ยุคแห่ง การแข่งขันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดขึ้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง 1501 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขับรถรับจ้างฟรี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 /21-22 พฤศจิกายน 2558/28 พฤศจิกายน 2558
ณ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ

– ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดโครงการเสวนาให้ความรู้ในเชิงธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ คุณปิยะ ตันติเวชยานนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุปเปอร์ริช อินเตอร์เนชั่นเนล เอ๊กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด, คุณกวิสรา จันทร์สว่าง เจ้าของแบรนด์ Fresh Me,
คุณวิศรุต สุคนธ์พงเผ่า จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

 


สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275