ด้านการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยฯ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพต่อไป
โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  • ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพและมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย

       มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การเพิ่มคุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการดำเนินการตามพันธกิจให้บรรลุผลสำเร็จตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีคุณค่าของมหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 13.92 จากบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัยฯ แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 119 คน และบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อ จำนวน 61 คน

นอกจากนี้มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ กับหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ จำนวน 25 โครงการ เช่น

– โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2557 ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

– โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานหลักสูตรเสริมสร้างผู้นำ Global Leadership รุ่น 4 เมื่อวันที่ 5 – 15 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำคานาอาน สาธารณรัฐเกาหลี

– โครงการสัมมนา เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการเงินและระบบการควบคุมภายในของสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

– โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการพัฒนาผู้บริหารและเตรียมผู้บริหาร ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน –
1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

– การอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัสดุให้มีความโปร่งใส เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

  • การพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพของบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ทั้งสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ เช่น

– โครงการยกระดับคุณภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในระดับชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 1502 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

– โครงการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศระดับสื่อสารสากลด้วยกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษในหลักสูตร Rosetta Stone จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน –
3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาภากรเกียรติวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

– โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการ ประจำ
ปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-24 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร

  • การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้มีความสุขกาย ความสบายใจ ซึ่งขวัญกำลังใจที่ดีจะเป็นตัวกำหนด และเป็นพลังผลักดันให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานดังนี้

– ปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรให้เหมาะสม

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินรางวัล โดยมีผลบังคับใช้วันที่
1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าครองชีพชั่วคราว มีการปรับให้ลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้ได้
รับเงินเพิ่ม เดือนละ 500 บาทต่อคน และตำแหน่งพนักงานขับรถ เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน

เงินรางวัลประจำปี มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลประจำปีให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี จากเดิมได้รับ 1,200 บาทต่อคน เป็น 1,500 บาทต่อคน และระดับดีเด่น จากเดิมได้รับ 2,000 บาทต่อคน เป็น 2,500 บาทต่อคน ซึ่งมีจำนวนจากเดิมร้อยละ 15 เป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกจ้างชั่วคราวครองอัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน

– ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นการจ้างในครั้งแรกจนถึงเกษียณอายุ

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีกำหนดเวลาสิ้นสุดถึง
สิ้นปีงบประมาณของปีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุการปฏิบัติงาน) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 5/2557 เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

– การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร

มหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้กองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากร ในปีนี้มีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งหมด จำนวน 411,880 บาท ดังนี้

ที่ รายการ จำนวน (คน) จำนวนเงิน (บาท)
1 เงินขวัญถุงสำหรับผู้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย 9 9,000
2 เงินรับขวัญบุตร 17 20,400
3 เงินสงเคราะห์ค่ารักษาสถานพยาบาล 20 17,500
4 เงินช่วยเหลือพิธีศพ 22 64,000
5 ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่มบุคลากร ประจำปี 2558 1,298 207,680
6 สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพแก่บุคลากร

– โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ

– การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 34

72,300
รวม 411,880
  • สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์องค์กร

มหาวิทยาลัยฯ สร้างอัตลักษณ์องค์กรแบบมาตราฐานในการออกแบบสื่อสารให้มีความสอดคล้องกลมกลืน และมีแนวทางในการนำไปใช้งานให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– แบบพื้นหลัง มีแนวคิดมาจากดอกไม้มหาวิทยาลัย คือ บัวฉลองขวัญ (King of Siam)

– ตราสินค้า (Brand) เพื่อนำไปใช้ในการตีพิมพ์ลงบนสื่อหรือวัตถุที่เป็นลักษณะไม่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ ประกอบด้วย กลีบบัวทั้ง 5 แทนความหมายวิทยาเขตเดิมทั้ง 5 ที่เชิดชูพริ้วไสวก้าวไปขางหน้า และบรรจุชื่อมหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบย่อ

– สีประจำมหาวิทยาลัยและคณะ (RMUTP Pantone) มีการกำหนดสีทางการพิมพ์ตามระบบการพิมพ์สี่สี (CMYK Color) ซึ่งใช้เป็นตัวกำหนดการตั้งค่าสีในโปรแกรมกราฟิกของมหาวิทยาลัยและคณะ

– ตัวอักษรแบบอัตลักษณ์ (Identity Font) ใช้ตัวอักษรดีบีชิดลม (DB Chidlom X) ในการออกแบบและพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยและคณะ เลือกใช้บุคลิกตัวอักษรแบบหนา ส่วนข้อความพาดหัวหลัก พาดหัวรอง หรือข้อความขยายพาดหัว เลือกใช้บุคลิกแบบบาง/ปกติ/กลาง ตามความเหมาะสม

– ตัวอักษรแบบองค์กร (Corporate Font) ใช้ตัวอักษรไทยสารบัญ (TH SarabunPSK) ในการออกแบบและพิมพ์ข้อความขยายหรือข้อความบรรยาย เลือกใช้บุคลิกตัวอักษรปกติหรือหนาตามความเหมาะสม

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมจิบน้ำชา เสวนาภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมสัญจรการเสวนาภาพลักษณ์ทั่วมหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยเรียนเชิญ ผศ.สมิทธิ์ บุญชุติมา อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

  •  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยฯ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ รวดเร็ว ต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกพื้นที่

  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ

– ระบบ ePayslip
– ระบบการประชุมออนไลน์
– ระบบงานการวางแผนและบริหารงบประมาณ
– ระบบงานบริหารองค์กรอย่างชาญฉลาด
– ระบบบริหารงานวิจัย
– ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
– ระบบบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
– ระบบบันทึกภาระงาน
– ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารอาคาร
– ระบบลาออนไลน์
– ระบบบันทึกการลงเวลาการปฏิบัติงาน
– ระบบบันทึกทำงานล่วงเวลา OT

  • พัฒนาระบบเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารภายในองค์กรจากอธิการบดีสู่ประชาคมของมหาวิทยาลัยฯ

การสื่อสารความเข้าใจภายในองค์กร นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ จึงได้มีการดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อธิการบดี (http://rmutp-president2.rmutp.ac.th/) และจัดทำวิดีโอคลิป “อธิการบดีพบประชาคม” เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินการบริหารจัดการในทุกๆ ด้าน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบและสามารถติดตามความก้าวหน้าตลอดจนความสำเร็จในทุกเรื่องของมหาวิทยาลัยฯ ได้

  • พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– การจัดทำร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558-2563 เพื่อเป็นแผนจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม และใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้าง เพื่อการเสนอขออนุมัติงบประมาณและการบริหารงบประมาณให้ประสบความสำเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

– โครงการจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนแม่บท ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) โดยใช้ระยะเวลาศึกษา 12 เดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต ทั้งด้านกายภาพ แผนการบริหารจัดการพื้นที่ การออกแบบรายละเอียด การจัดการงบประมาณการก่อสร้าง และการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวได้อย่างสมดุล

– การจัดทำโครงการระยะเร่งด่วน การจัดหา
สิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกศูนย์พื้นที่การศึกษา ได้แก่ ม้าหินอ่อน จำนวน 103 ชุด โต๊ะอ่านหนังสือ จำนวน 35 ชุด เก้าอี้ จำนวน 40 ตัว เครื่องทำน้ำดื่ม จำนวน 22 เครื่อง และการปรับปรุงลานเอนก
ประสงค์ให้กับนักศึกษาได้ให้มีพื้นที่ทำกิจกรรม

– โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา และการหารือร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  • ระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการวางระบบบริหารจัดการที่คล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเห็นผลงานได้เป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

– รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ว่ามีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐในระดับ “เป็นไปตามมาตรฐาน” จากการตรวจประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

–  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับ โล่เชิดชูเกียรติจากนายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาพิการได้รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร

– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตามเกณฑ์ สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความรู้ความสามารถด้านประกันคุณภาพ
ตรวจการดำเนินงาน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะต่างๆ รวมถึงสัมภาษณ์กรรมการสภาผู้บริหาร ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากร นักศึกษา ทั้งนี้ผลการตรวจประเมินคุณภาพ ได้คะแนน 3.69 อยู่ในระดับดี เมื่อวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  • การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

มหาวิทยาลัยฯ มีการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ดังนี้

– มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นกำหนดอัตราค่าใช้บริการทรัพย์สินที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ขอใช้ทรัพย์สินทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ มีการจัดทำแผนการสร้างรายได้ในทศวรรษตามพันธกิจและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เพื่อรองรับการพึ่งพาตนเองในอนาคต ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ มีการบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดการรายได้ จำนวน 2,705,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 เมื่อเทียบกับงบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยรายละเอียดการบริหารทรัพย์สินก่อให้เกิดรายได้มีดังนี้

รายการทรัพย์สิน จำนวนเงิน (บาท) ร้อยละ
ร้านถ่ายเอกสาร 158,000 5.84
ซุ้มอาหาร/เครื่องดื่ม 63,500 2.35
ตู้ ATM 766,500 28.33
พื้นที่ดาดฟ้า 579,600 21.42
ห้องประชุม/โรงยิม/ห้องบรรยาย 57,600 2.13
โถงอาคาร/ลานเอนกประสงค์ 62,400 2.30
ตู้เติมเงินออนไลน์ 2,700 0.10
ธนาคาร 1,016,000 37.54
รวมเป็นเงิน 2,705,800 100.00

– โครงการประชุมชี้แจงการศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร เกี่ยวกับความจำเป็นในการออกนอกระบบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดประโยชน์ต่อบุคลากร และมหาวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติ ตีรเศรษฐ์และ รศ.กิติพงค์ มะโน  เป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่
28 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275