ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

มหาวิทยาลัยฯ มีการดำเนินงานด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ซึ่งแสดงถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องของมหาวิทยาลัย มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  • การจัดสรรงบประมาณวิจัยให้แก่บุคลากรและนักศึกษา

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณการสนับสนุนด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ทั้งจากมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภายนอกต่อบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เท่ากับ 88,319.57 บาทต่อคน และสาขาวิชาสังคมศาสตร์ เท่ากับ 35,053.17 บาทต่อคน อีกทั้งสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ จำนวน 123 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 1,928,500 บาท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ในการศึกษาวิจัย ให้มีความเชี่ยวชาญและเกิดองค์ความรู้ใหม่

  • ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์และนำไปใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญการวิจัย สามารถนำบทความไปตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ โดยในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 84 บทความ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 31 บทความ คิดเป็นร้อยละ 36.90 นอกจากนี้มีผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่ไปใช้ประโยชน์โดยเห็นเป็นรูปธรรมและได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน มีจำนวนผลงานทั้งสิ้น 32 ผลงาน คิดสัดส่วนผลงานทางที่นำไปใช้ประโยชน์ต่ออาจารย์ประจำได้ ร้อยละ 5.43 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ อาทิ การออกแบบและพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการ การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข้าวสู่เชิงพาณิชย์ การประยุกต์ใช้เปลือกแตงโมในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมและขนมหวาน เป็นต้น

 

  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านสื่อรายการโทรทัศน์

– นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่การประดิษฐ์ทุ่นกระทงลอยจากชานอ้อย โดย นายจักรกฤษ ชนะชาญ นายณัฐพล เข็มแดง ในรายการตามทันเกษตร ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา

– ผลงานวิจัย ผศ.เสาวณีย์ อารีจงเจริญ และอาจารย์ธวัชชัย แสงน้ำเพชร  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานวิจัยเรื่อง “การย้อมสีด้วยสมุนไพรไทยเพื่อป้องกันรังสียูวี สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ออกอากาศสดรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางสถานีไทยช่อง 3  Family ช่อง 13  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  สหัสโพธิ์ และ
ว่าที่ร้อยตรีเขม  อภิภัทรวโรดม  อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้ให้สัมภาษณ์ความรู้เกี่ยวกับด้านโภชนาการอาหารและคุณภาพอาหาร รวมถึงตลาดอาหารเพื่อสุขภาพและข้อสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้านอาหาร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยมีกำหนดออกอากาศประมาณเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2558 รายการ สุข สุด สุด ประเทศไทย ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

– อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น ให้สัมภาษณ์ เรื่องผ้าทอเกลียวผักตบชวา ออกรายการ l like ทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 24 เมื่อวันอาทิตย์ 27 กันยายน 2558

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรัติ โสฬศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รับเชิญจากบริษัท Work point Entertainment บันทึกเทปรายการ “จำอวดหน้าจอ” ในช่วง ศิลปินที่ยิ่งใหญ่ “เรื่องประเพณีลอยกระทง” บันทึกเทปเมื่อวันที่
10 พฤศจิกายน 2558 ณ สตูดิโอ Work point บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด กำหนดออกอากาศในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 20.30-21.30 น. ทาง Work point TV ระบบ Digital ช่อง 23 และ ดาวเทียมช่อง 33

  • การจัดประชุมวิชาการ

– การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 “The 6th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Current Challenges towards Creative and Green Economy” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15- 16 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร (ซอยรางน้ำ)

– การจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 “Eco lnnovation and Solution 2015” และนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 โดยเป็นความร่วมมือกับสถาบันสิ่งแวดล้อมอตุสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275