ด้านการจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตามปรัญชาของมหาวิทยาลัย “สร้างคนสู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ” มีการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผลการดำเนินงานดังนี้

  •  การพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีความร่วมมือกับสถานประกอบการในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนของบัณฑิตมืออาชีพให้มีสมรรถนะวิชาชีพอีกด้วย ทั้งนี้ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยฯ มีการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต “นักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม” ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง เช่น บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท แมคไทย จำกัด สถาบัน IEO STUDYBROAD เป็นต้น และมีการเตรียมความพร้อมหลักสูตรที่เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-integrated Learning : WiL) เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จากการประยุกต์ความรู้ ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพก่อนสำเร็จการศึกษากับสถานประกอบการจริง และยังได้รับประโยชน์ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาหลักสูตร เช่น การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทำโครงงานย่อย (Mini Project) เพื่อให้นักศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้มีการริเริ่ม ค้นคว้า และมีการกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งเตรียมความพร้อมก่อนการจัดทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ต่อไป

  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยฯ มีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย และเสริมสร้างการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

– โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
– บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
– วิทยาลัยช่างฝีมือปัญจวิทยา
– วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค
– วิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก อี.เทค-ชลบุรี
– บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท โฮมโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
– จังหวัดหนองคาย
– โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
–  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
– สมาพันธ์เอสเอ็มอี
– ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
– สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ความร่วมมือทางวิชาการต่างประเทศ

– Amasya University ประเทศตุรกี
– บริษัท IT Professional ประเทศสหรัฐอเมริกา
– Chongqing University of Post and Telecommunications ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
– Sri Lanka Institute of Technology (SLIIT) ประเทศศรีลังกา
– บริษัท S.Anant Engineering & Construction Co., LTD ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
– Curtin University ประเทศออสเตรเลีย
– University of Northern Philippines (UNP) ประเทศฟิลิปปินส์
– Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
– The ADIUT (Assemblee des Directeurs d’ IUT) ประเทศฝรั่งเศส
– University of Applied Sciences Wurzburg-Schweinfurt (FHWS) ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
– Shin Chien university (USC) ประเทศไต้หวัน
– Korea Radio Promotion Association (RAPA) ประเทศเกาหลีใต้
– October 6 University ประเทศอียิปต์

  • พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะพึงประสงค์นักศึกษาของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม คนเก่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ดี ตามนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ด้านกิจการนักศึกษา คือ “นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย บัณฑิตนักปฏิบัติของมหาวิทยาลัยคือหัวใจของประเทศ” ดังนี้

– โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (English Camp2015) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษา “เพชรราชมงคลพระนคร รุ่นที่ 11” เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณภาพพร้อมรับใช้สังคมตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีกระบวนการความรู้ด้านรูปแบบการจัด กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงบวก และสามารถเป็นแกนนำนักศึกษาในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาใหม่ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้านการช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่น และมีจิตอาสาจิตสาธารณะในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ และนักศึกษารุ่นน้อง จัดขึ้นวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พณิชยการพระนคร

– โครงการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การ แนะนำมหาวิทยาลัย พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ การบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีจุดหมาย การบรรยายเรื่อง งานบริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับนักศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์ราชมงคลพระนคร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ

– การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 10 โดยจัดให้มีการแข่งขัน 18 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เซปักตะกร้อ ลีลาศ หมากกระดาน ครอสเวิร์ด เทนนิส แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น เชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์ ระหว่างวันที่ 21 – 31 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและสนามกีฬาภายนอก

–     การจัดอบรมการเต้นบาสโลบ เตรียมสานสัมพันธ์ไทย-ลาว เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ที่จะร่วมเดินทางได้เตรียมความพร้อมและสร้างความ
คุ้นเคยกับการเต้นบาสโลบ ซึ่งเป็นการเต้นประจำชาติ และเป็นที่นิยมเต้นในงานรื่นเริงต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถร่วมเต้นบาสโลบกับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และประชาชนชาวลาวได้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558

– งาน “11 ปี RMUTP คิด(ส์)ดี ทำดี…เพื่อสังคม” Good Kids Good Society มุ่งเน้นการกระตุ้นจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร นักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับบุคคลที่คิดดี ทำดีอย่างต่อเนื่อง โดยมอบรางวัลกับผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย บุคคลดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น  เป็นต้น ซึ่งเชื่อว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนคิดดี ทำดี เพื่อสังคม อีกทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการสังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ และพร้อมก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงมหาวิทยาลัย อัลบั้มใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรม ที่ ม.ราชมงคลพระนคร เปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชาวไทย หรือ นักศึกษาชาวต่างชาติที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้ร่วมกิจกรรมในทุกรูปแบบ ทั้งกิจกรรมด้านวิชาการ และกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความถนัดและความสนใจของนักศึกษา เพื่อแสดงสปิริตและเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 11 ปี ของมหาวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นำระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม มาเพื่อใช้ประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/

  • ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยกำหนด
กลยุทธ์ 3 P ได้แก่ Practicality, Profitability, People Connectivity จากวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำ ด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำในการสร้างบัณฑิต นักปฏิบัติสู่ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเรียนการสอน พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้ อาทิ ระบบคลังปัญญาราชมงคลพระนคร ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยและ e-Book บล็อคความรู้ (KM Blog) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (e-Learning) วิดีโอสื่อการสอน ห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เรียนจำนวนมาก (MOOC : Massive Open Online Courses) เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวข้างต้นรองรับการทำงานบนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ ได้ เช่น PC, Tablet, Mobile device อาทิ iPad, iPhone, Android, Windows Mobile เป็นต้น

  • ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนำมาพัฒนางานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
จึงเปิดการอบรมโครงการ CompTIA ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับใบรับรองความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลเมื่อสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์สอบมาตรฐาน Pearson VUE และเป็นสถาบันการศึกษาได้รับอนุญาต CompTIA อย่างเป็นทางการ รหัสศูนย์สอบ 72089  ตั้งอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์

นอกจากการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้ว มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองดังนี้

– การจัดซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์และระบบปฏิบัติการให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อันจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

– การเพิ่มจุดบริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi Oasis) จำนวน 40 จุด เพื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของเครือข่ายสารสนเทศได้ทุกที่ทุกเวลาได้อย่างทั่วถึงในทุกคณะและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ

– การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องแม่ข่าย (Server) ในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าปกติมาหล่อเลี้ยงหรือกระแสไฟฟ้าดับ อีกทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ใหม่ สามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง

– ระบบบริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1,000 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากร เป็นการเพิ่มช่องทาง
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อำนวยความสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการงานสอนตลอดจน
งานให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ โดยดำเนินการใน 4 ศูนย์พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพระนครเหนือ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพณิชยการพระนคร และศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองโชติเวช

– การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จำนวน 5 ห้อง โดยนำเทคโนโลยีการเรียนการสอนในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) ที่เพิ่มการสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้มากที่สุดกระตุ้นและส่งเสริมด้านการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ ซึ่งห้องเรียนอัจฉริยะ ประกอบด้วย ระบบจัดการเรียนการสอนทางไกลพร้อมจอแสดงผล เครื่องฉายภาพ 3D (Visualizer)  SmartBoard  Camera Auto Tracking และ Streaming System

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275