จัดหารายได้จากการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยฯ มีให้การบริการวิชาการ จำนวน 11 โครงการ ก่อให้เกิดรายได้จากการบริการวิชาการเป็นจำนวน 16.39 ล้านบาท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2556 จำนวน 10.968 ล้านบาท
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

– โครงการการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดอบรมภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

–                    การจัดสาธิตและจัดดอกไม้ต้อนรับ ฯพณฯ นายดมินทรี เมดเวเดฟ (HE.Mr.Dmitry  Medvedev) นายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซีย  เดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกรัฐบาล (Official Visit) ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2558 ในการจัดตกแต่งสถานที่ด้วยงานดอกไม้แบบไทยประยุกต์ และสาธิตงานวัฒนธรรมไทย ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

–                การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล  ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– การจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ในงานต้อนรับคณะกีฬา ผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬา และเจ้าหน้าที่
ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– การจัดตกแต่งสถานที่ด้วยงานดอกไม้แบบไทยประยุกต์ และสาธิตงานวัฒนธรรมต้อนรับ ฯพณฯ นายเหวียน เติ๊น สุง  (H.E. Mr. Nguyen Tan Dung) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยา เดินทางเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกรัฐบาล (Official Visit) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ณ ทำเนียบรัฐบาล ผู้ให้บริการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

– โครงการการเตรียมความพร้อมประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการทำแบบทดสอบมาตรฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2558 ผู้ให้บริการวิชาการโดยคณะบริหารธุรกิจ

– โครงการเตรียมเส้นทางสู่นักธุรกิจ จัดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2558 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะบริหารธุรกิจ

– โครงการอบรมไฮดรอลิกขั้นพื้นฐาน ฝึกอบรมบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอยจำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2558 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

        – โครงการเพิ่มขีดความสามารถอุตสาหกรรมยาพารารองรับ AEC กลุ่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตของสหกรณ์กองทุนสวนยางให้ได้มาตรฐาน ผู้ว่าจ้างอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557- 18 พฤษภาคม 2558 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญระบบโครงข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Network) ฝึกอบรมบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2557 – 27 พฤษภาคม 2558 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– โครงการที่ปรึกษาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับเงินจัดสรรจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2557 – ธันวาคม 2557 ผู้ให้บริการวิชาการ คือ สถาบัน
วิจัยและพัฒนา

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22024
Pageviews by IP this month: 223
Unique Human Visitors this month: 223