อาจารย์ทุกคณะฝังตัวในสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ มีอาจารย์ประจำคณะเข้าไปฝังตัวในสถานประกอบการเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการของภาคอุตสาหกรรมและนำมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ จำนวน 3 คณะ ได้แก่

– ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา มานะโรจน์ และอาจารย์กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดระบบร้านอาหารไทยและสร้างเมนูอาหารไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ บริษัทไอทีโปรเฟสชันนอล ประเทศสหรัฐอเมริกา

– ดร.ณภัทร ชาธิรัตน์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมทำงานวิจัยเรื่อง Optical Biosensor Devices เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Institute for Biophysics Imaging and Optical Science (IBOS), Faculty of Engineering, University of Nottingham ประเทศอังกฤษ

– ผลจากการ MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับบริษัท อาซาฮี-ไทยอัลลอย จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558  เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าไปฝังตัว จำนวน 23 คน ในบริษัทเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และอาจารย์กลุ่มนี้ได้เสนอโครงการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility แล้ว จำนวน 8 โครงการ  นอกจากนี้ได้จัดส่งนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท จำนวน 30 คน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275