มีแผนพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สมบูรณ์เหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและแผนฯ ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

– การจัดทำร่างแผนพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประจำปีงบประมาณ 2558-2563
เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ให้เพียงพอ และสามารถรองรับการเรียนการสอนกิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสม

– โครงการจัดทำผังแม่บท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573) เพื่อใช้เป็นแนวทางและข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต

– การจัดทำโครงการระยะเร่งด่วน การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทุกศูนย์พื้นที่การศึกษา และการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ให้กับนักศึกษาได้ให้มีพื้นที่ทำกิจกรรม

– โครงการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนศึกษาบริบทสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานการขยายพื้นที่การจัดการศึกษา และการหารือร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดเพื่อศึกษาความต้องการและความเป็นไปได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275