เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม/สถานประกอบการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันให้ตรงกับความต้องการ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จำนวน 16 แห่ง ดังนี้

– โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
– วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
– โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
– โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
– มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
– จังหวัดสระบุรี
– จังหวัดสิงห์บุรี
– จังหวัดสุพรรณบุรี
– เครือข่ายวิจัยประชาชื่น
– เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
– เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
– กลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
– กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรตลาดน้อย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
– กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวาน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
– กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275