มีระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม

มหาวิทยาลัยฯ มีการพัฒนาระบบการวัดทรานสคริปต์กิจกรรม เพื่อใช้ประมวลผลการเข้าร่วมกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ให้ครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ http://activity.rmutp.ac.th/

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275