มีเครือข่ายร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านอัตลักษณ์โดยเฉพาะด้านนักปฏิบัติด้านวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ จำนวน 3 คณะ 8 กิจกรรม ดังนี้

– โครงการสร้างเสริมสมรรถนะที่พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่โลกอาชีพ ร่วมกับบริษัท ยูไนเด็ต โมดูลาร์ ซีสเต็มส์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และสมรรถนะด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์พื้นฐานการประกอบอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ บริษัท ยูไนเด็ต โมดูลาร์ ซีสเต็มส์ จำกัด

– กิจกรรมฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 5 สาขาวิชา ร่วมกับบริษัท ควอลิตี้ ซีสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาวิชาชีพตามสภาพความเป็นจริงในสถานประกอบการ

– โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดเพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน ร่วมกับจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ณ จังหวัดสระบุรี

– กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ทดสอบความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและบัณฑิตใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยจัดการสอบภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และภาคปฏิบัติ เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อขอใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมในระดับภาคีวิศวกร ร่วมกับสภาวิศวกร เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ไมโครคอนโทรลเลอร์พื้นฐานด้วย Arduino เมื่อวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ และวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรมวิเคราะห์งานฉีดพลาสติก (CAE)” เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

– โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พื้นฐานการเลือกใช้และดูแลรักษาตลับลูกปืนสายพานคลับปลิง” ร่วมกับบริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275