ปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นการจ้างในครั้งแรกจนถึงเกษียณอายุ

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเปลี่ยนสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีกำหนดเวลาสิ้นสุดถึง
สิ้นปีงบประมาณของปีที่พนักงานมหาวิทยาลัยมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ (เกษียณอายุการปฏิบัติงาน) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ฉบับที่ 5/2557 เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275