ปรับโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรให้เหมาะสม

มหาวิทยาลัยฯ มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินรางวัล โดยมีผลบังคับใช้วันที่
1 ตุลาคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าครองชีพชั่วคราว มีการปรับให้ลูกจ้างชั่วคราวที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ให้ได้
รับเงินเพิ่ม เดือนละ 500 บาทต่อคน และตำแหน่งพนักงานขับรถ เดือนละ 1,000 บาทต่อเดือน

เงินรางวัลประจำปี มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลประจำปีให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวที่มีผลการประเมินผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี จากเดิมได้รับ 1,200 บาทต่อคน เป็น 1,500 บาทต่อคน และระดับดีเด่น จากเดิมได้รับ 2,000 บาทต่อคน เป็น 2,500 บาทต่อคน ซึ่งมีจำนวนจากเดิมร้อยละ 15 เป็นไม่เกินร้อยละ 20 ของลูกจ้างชั่วคราวครองอัตรา ณ วันที่ 1 กันยายน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275