การบริหารมหาวิทยาลัย

การบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

         รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยได้รับรองว่าจะตั้งใจบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยก้าวสู่เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ” เพื่อรองรับสถานการณ์ของโลกและประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม ด้วยการผลิตบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เป็นศูนย์กลางการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยที่เป็นภูมิปัญญาของโลก และเป็นแหล่งอ้างอิงด้านบริการวิชาการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่วางไว้ มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ซึ่งได้ผลจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และความสอดคล้องตามนโยบายด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งนโยบายสภามหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ร่วมของ
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (R-CAP) อีกด้วย ทั้งนี้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลายหลายวิชาชีพ โดยมีการประชุมทุกเดือน และประชุมนอกรอบ (Retreat) ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการนำข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ และมีการกำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และนำไปสู่การปฏิบัติงานในการถอดเป็นแผนปฏิบัติราชการประจำปี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ปรัชญา

สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  สร้างคนดีสู่โลกอาชีพ
(RMUTP produces technological specialists with their decencies to serve diverse career.)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ
(A Leading Technology University in Producing Professional Graduates)

อัตลักษณ์

   บัณฑิตนักปฏิบัติ           ใฝ่รู้                     สู้งาน                   เชี่ยวชาญเทคโนโลยี            มีคุณธรรม
Hands – on          Keenness     Determination      Technological Expertise       Integrity

เอกลักษณ์เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยแห่งโลกอาชีพ
(University for Diverse Careers)

ค่านิยมหลักค่านิยมหลัก

คิดอย่างสร้างสรรค์  ทำอย่างมืออาชีพ
(Think Creatively Do Professionally)

เป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุด

 มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งโลกอาชีพในระดับสากล
(RMUTP strives to be a leading university for diverse career
which is recognized internationally.)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 ได้รับอนุมัติและมีมติให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 15/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการให้การดำเนินการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตมืออาชีพ

สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2557-2561 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 7 เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จที่บูรณาการกับการประกันคุณภาพ จำนวน 54 ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ สามารถจำแนกตามพันธกิจ ดังนี้

Ø ด้านการจัดการเรียนการสอน

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณภาพมาตรฐานพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 20 ตัวชี้วัด

Ø ด้านวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์  8 ตัวชี้วัด

Ø ด้านการบริหารจัดการ

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 2 เป้าประสงค์ 3 กลยุทธ์ 16 ตัวชี้วัด

Ø ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการให้บริการวิชาการและการพัฒนาอาชีพ 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด

Ø ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างมั่นคงเพื่อสร้างคุณค่าสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1 เป้าประสงค์
1 กลยุทธ์ 5 ตัวชี้วัด

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในแต่ละปีที่ ร้อยละ 70 75 80 85 และ 85 ตามลำดับ

 

 

เป้าหมาย

ผังยุทธศาสตร์

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17