มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

นโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ 3P ได้แก่

Practicality – ความเป็นผู้นำที่ปฏิบัติจริง : การสร้างบัณฑิตรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

  • บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on Graduates)
  • นักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional)
  • หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)
  • โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

Profitability – ความเป็นผู้สร้าง : การสร้างความมั่งคั่งให้องค์กรจากการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ

  • การวิจัย (Research)
  • การบริการวิชาการ (Academic Services)
  • สินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Assets)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual)
  • การบ่มเพาะธุรกิจ (University Business Incubators)
  • วิทยาลัยนานาชาติ (International College)

People Connectivity – ความเป็นผู้ให้ : การเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร และร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ

  • หุ้นส่วน (Partnership)
  • ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
  • ชุมชน (Community)

digital U

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 15902
Pageviews by IP this month: 39
Unique Human Visitors this month: 39