มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)

นโยบายขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) โดยแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ปีการศึกษา พ.ศ. 2557-2561 กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2557-2561 ไปสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ 3P ได้แก่

Practicality – ความเป็นผู้นำที่ปฏิบัติจริง : การสร้างบัณฑิตรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน

 • บัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on Graduates)
 • นักปฏิบัติมืออาชีพ (Professional)
 • หลักสูตรแบบบูรณาการ (Integrated Curriculum)
 • โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

Profitability – ความเป็นผู้สร้าง : การสร้างความมั่งคั่งให้องค์กรจากการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ

 • การวิจัย (Research)
 • การบริการวิชาการ (Academic Services)
 • สินทรัพย์ทางกายภาพ (Physical Assets)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual)
 • การบ่มเพาะธุรกิจ (University Business Incubators)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (International College)

People Connectivity – ความเป็นผู้ให้ : การเป็นผู้ให้ประโยชน์แก่สังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร และร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ

 • หุ้นส่วน (Partnership)
 • ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder)
 • ชุมชน (Community)

digital U

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11992
Pageviews by IP this month: 17
Unique Human Visitors this month: 17