เป้าหมายปีที่ 5 “ต่อยอด” (ปี 2561)

  • หลักสูตรใหม่/หลักสูตรนานาชาติเพิ่มขึ้น
  • สัดส่วนนักศึกษา สายวิทย์ต่อสังคม เท่ากับ 70 : 30
  • วิทยาลัย/ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ ครบ 4 ศูนย์
  • มีนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15
  • สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ เพิ่มขึ้น/เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการการศึกษาที่สมบูรณ์
  • เว็บไซต์สองภาษาที่สมบูรณ์
  • เตรียมความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้ร้อยละ 80
  • เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งที่มีผลการประเมินคุณภาพของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51