กลยุทธ์การบริหารงาน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22810
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215