มทร.พระนคร หนุนศูนย์เยาวชนฯ ปั้นพลเมืองน้ำดี

S_silder

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแถลงข่าว โครงการเยาวชนพลเมืองดี สร้างสื่อสร้างสรรค์สังคม (Youth Civic Media Learning Center : YCM) ร่วมกับ คุณวิสุทธิ วิทยฐากรณ์ ประธานโครางการ YCM และคุณสหพัชญ์นนท์ เซสพีเดส (ทูน หิรัญทรัพย์) ผู้อำนวยการโครงการ ศูนย์เยาวชน YCM ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างทัศนคติการเป็นผู้นำของเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำเยาวชนอายุ13-19 ปี และอายุ18-22ปี รวมทั้งผู้ปกครองจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 585 คน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 8265
Pageviews by IP this month: 37
Unique Human Visitors this month: 37