นักศึกษาราชมงคลพระนคร รับรางวัลพระราชทาน

3
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายคมกฤษณ์ จิรพงศ์วิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ซึ่งได้เข้ารับเกียติบัตรจากสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22813
Pageviews by IP this month: 215
Unique Human Visitors this month: 215