รศ.สุภัทรา มอบรางวัลดีเด่น “แนวปฏิบัติที่ดี”

S_silder2

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ในการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 19745
Pageviews by IP this month: 275
Unique Human Visitors this month: 275