ราชมงคลพระนคร หารือการรับนักศึกษาจีน กับสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับและเป็นประธานการหารือ เรื่องการรับนักศึกษาจีน เข้าศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ภายหลังจากที่ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ (Cooperation Agreement) กับ Mr.Wu Zhiyi นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) ในการกำหนดแนวทางการรับนักศึกษาจีน เข้าศึกษาต่อที่ มทร.พระนคร ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงหารือการรับนักศึกษาจีนเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 11150
Pageviews by IP this month: 33
Unique Human Visitors this month: 33