ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรภูฏาน

วันที่ 27 ธันวาคม 256 รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมต้อนรับ Mr.Bharat Kumar Humagai คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรจาก Royal University of Bhutan จากราชอาณาจักรภูฏาน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานห้องบริการให้คำปรึกษานักศึกษา ห้องสมุด เรือนหมอพร และห้องฟิตเนส นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือด้านการเรียนการสอน และแปลกเปลี่ยนนักศึกษาประเทศไทย เยอรมนี ภูฏานอีกด้วย ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 12883
Pageviews by IP this month: 36
Unique Human Visitors this month: 36