ราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohd Rozi Ahmad, Head of School (Industrial Technology) และ Assoc. Prof. Ts. Dr. Mohamad Faizul Yahya, Research Coordinator จาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการเรียนการสอน พร้อมแนวทางการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการทำวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนและการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอ และห้องจัดแสดงผลงานคณาจารย์และนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นอีกด้วย

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51