พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม โดยคุณสุกัลยา ชาญ กรรมการผู้จัดการบริษัท เบสท์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย ) จำกัด ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดความสามารถในสร้าง พัฒนา และนำผลงานที่เกิดภายใต้ความร่วมมือไปใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะด้านการจัดการขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ (WOW) การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่ ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs)

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17582
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51