ราชมงคลพระนคร อบรมการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2562

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานด้านการป้องกันอัคคีภัย การช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (CPR) และการฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ ซึ่งมีผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมรับการอบรม โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดีฮอลล์ ราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561

 

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 17581
Pageviews by IP this month: 51
Unique Human Visitors this month: 51