ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ TTK University of Applied Sciences ประเทศเอสโตเนีย

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Dr. Enno Lend Rector of TTK University of Applied Sciences (TTK UAS) ประเทศเอสโตเนีย เพื่อแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาภายใต้ทุนการศึกษา Erasmus+ 2018 -2020 โดยมีคณะผู้บริหารราชมงคลพระนครร่วมให้การต้อนรับ Dr. Enno Lend อธิการบดี TTK UAS และคณะ ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์เทเวศร์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ TTK UAS และราชมงคลพระนครถือเป็นพันธมิตรทางการศึกษาอย่างยาวนาน

สุภัทรา โกไศยกานนท์
รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
RMUTP

Visitors Counter

Count all : 22895
Pageviews by IP this month: 219
Unique Human Visitors this month: 219